Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI FAGURA

ultima actualizare 9 decembrie 2023

 1. Informații generale
 1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a serviciilor din platforma Fagura și a paginii web www.fagura.ro și reglementează raporturile juridice dintre fiecare persoană fizică sau juridică ce utilizează platforma Fagura, în calitate de Utilizator, și FAGURA FINANCE S.R.L. (o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Strada Sevastopol nr. 24, Parter, Camera 1 Bis și Camera 5, , Sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8030/2021, identificator unic la nivel european EUID ROONRC.J40/8030/2021, având cod unic de înregistrare 44221810 – „Fagura” sau „Operatorul”),  în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă autorizat, numarul si data inscrierii in Registrul A.S.F.: PJR28FSFPR/400003/04.09.2023.
 2. Termenii și condițiile de utilizare a Platformei („Termeni și Condițiile”) stau la baza acordului dintre Utilizator și Fagura (Acordul de Utilizator) cu privire la contractarea și utilizarea serviciilor disponibile prin intermediul platformei Fagura.  Utilizarea Platformei și a serviciilor furnizate prin intermediul acesteia este condiționată de acceptarea expresă a Termenilor și Condițiilor. Totodată, acolo unde prezentul document indică, prevederile sale conduc la crearea unor relații contractuale directe între Utilizatori (ex. relația contractuală între Dezvoltatorul de proiect și Investitor). Prin exprimarea acordului asupra Termenilor și Condițiilor (care includ și documentația contractuală aferentă), Utilizatorul a luat la cunoștință, înțelege și acceptă în totalitate clauzele documentației contractuale.
 3. Termenii și Condițiile se completează, după caz, cu:
 • Contractul de Împrumut, care prezintă condițiile generale și speciale ce se vor aplica fiecărui Împrumut acordat prin intermediul Platformei, disponibil pe pagina web fagura.ro precum și în Contul de Utilizator al fiecărui Dezvoltator de proiect din Platformă;
 • Politica Fagura privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă Platformei, disponibilă pe pagina web fagura.ro;
 • Politica de Cookies, disponibilă pe pagina web fagura.ro;
 • Alte acte, după caz.
 1. Totodata, prin actiunea de bifare a câmpului aferent, Utilizatorul declara ca a citit si a inteles Politica Fagura privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă Platformei, fiind informat inclusiv cu privire la drepturile de care dispune si cu privire la faptul ca informatii complete si actuale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Fagura sunt disponibile permanent la www.fagura.ro sau email info@fagura.ro. PrezențiiTermeni și Condiții au fost întocmiți în conformitate cu prevederile legale, în special Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare  Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 („Regulamentul”).

Definiții

În cuprinsul acestui document, termenii utilizați cu majusculă au înțelesul definit mai jos:

Acordul Utilizatorului
Acordul dintre Utilizator și Fagura care se formează la momentul la care Utilizatorul își manifestă acordul asupra Termenilor și Condițiilor, prin bifarea opțiunii corespunzătoare voinței sale, cu ocazia creării contului de Utilizator în Platformă;

Auto Invest
funcția de filtrare disponibilă în Platformă;

Taxa de deservire
comisionul plătit de Investitor către Fagura pentru gestionarea fiecărui Împrumut pe piața primară sau secundară, finanţat de către Investitor, care se reține sub forma unui anumit procent din fiecare plată (sumă principal plus dobândă) efectuată de Dezvoltatorul de proiect către Investitor;

Comision de colectare
comisionul plătit de Investitor către Fagura pentru efectuarea activităților de recuperare a plăţilor restante mai mari de 30 de zile şi include toate costurile directe aferente colectării datoriei (notificări, comisionul achitat societăților specializate în recuperarea creanțelor etc.) precum şi toate taxele judiciare;

Comision de acordare
comisionul plătit de către Dezvoltatorul de proiect către Fagura, reprezentând remunerarea pentru organizarea procesului de acordare a Împrumutului;

Contul Dezvoltatorului de proiect
contul bancar deschis în numele Dezvoltatorului de proiect la o instituție de credit/ financiară pentru încasarea sumelor plătite de Investitori, prin intermediul Fagura, cu titlu de Împrumut pentru finanțarea unui Proiect al Dezvoltatorului;

Conturi Segregate
conturi bancare segregate, deschise de Fagura la o instituţie de plată, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul UE 2020/1503, în care sunt depozitate plățile efectuate de Investitori, respectiv de Dezvoltatorii de Proiecte pentru asigurarea tranzacţiilor de pe Platformă şi care sunt separate de oricare alte conturi bancare ale Fagura sau de alte proprietăți și/sau active ale acesteia;

Contractul de Împrumut
înseamnă contractul dintre Investitor și Dezvoltatorul de proiect, încheiat prin intermediul Platformei Fagura, prin care Investitorul pune la dispoziția Dezvoltatorului de proiect, prin intermediul Fagura, o sumă de bani convenită de părți până la un termen convenit și prin care Dezvoltatorul de proiect se obligă în mod necondiționat să ramburseze Investitorului suma respectivă și dobânda acumulată, în conformitate cu calendarul de plată în tranșe;

Contractul de Garanții Personale
înseamnă contractul de garanție prin care reprezentantul legal/convențional  al Dezvoltatorului de proiect își asumă obligația fermă și angajamentul de a efectua către Investitor plățile restante în situația în care Dezvoltatorul de proiect depășește cu cel puțin 30 zile oricare scadență la rambursarea Împrumutului.

Contul de Utilizator
contul separat deschis pe Platformă pentru fiecare Utilizator de către Fagura pentru înregistrarea și afișarea soldurilor şi tranzacţiilor rezultate din Contractul de Împrumut sau din activitatea de investiții, având scop informativ pentru Utilizator;

Utilizator
înseamnă orice persoană care creează un Cont de Utilizator pe Platformă (în calitate de Investitor sau Dezvoltator de proiect) pentru a beneficia de servicii de finanțare participativă; 

Dezvoltator de proiect
înseamnă orice persoană juridică si persoană fizică care derulează activitate cu titlu profesional sub o formă de organizare prevăzută de lege, care intenționează să obțină finanțare prin intermediul platformei de finanțare participativă Fagura, în condițiile din prezentul document;

Grad de risc
una dintre categoriile de risc A-G atribuită fiecărui Dezvoltator de proiect de către Fagura în baza unui complex propriu de formule care țin cont de diverse caracteristici ale Proiectului și ale Dezvoltatorului de Proiect;  gradul de risc este afișat în Platformă;

ID-ul Utilizatorului
un număr unic acordat aleator fiecărui Utilizator, folosit de către Fagura pentru identificarea fiecărui Utilizator în Platformă;

Investitor
înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a finalizat cu succes procesul de creare a unui cont de Utilizator – tip Investitor în Platformă și prin acordă împrumuturi în scopul finanțării participative prin intermediul Platformei;

Investitor sofisticat
orice persoană fizică sau juridică, titular al unui cont de Utilizator – tip Investitor, care este un client profesional în temeiul anexei II secțiunea I punctul 1, 2, 3 sau 4 din Directiva 2014/65/UE sau orice persoană fizică sau juridică care are aprobarea Fagura de a fi considerat investitor sofisticat, în baza criteriilor și procedurii din anexa II a Regulamentului UE 2020/1503 și conform prezentului document;

Investitor nesofisticat
orice persoană fizică sau juridică, titular al unui cont de Utilizator – tip Investitor, care nu este Investitor sofisticat în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul UE 2020/1503;

Obiectiv de finanțare
valoarea totală solicitată de Dezvoltatorul de proiect pentru finanțarea participativă a Proiectului și comunicată prin Oferta de finanțare;

Fișa cu informații esențiale 
comunicarea furnizată de Fagura pe Platformă, pentru fiecare Ofertă de finanțare, pe baza datelor furnizate de Dezvoltatorul de proiect, pentru a permite Investitorilor luarea unei decizii informate de investiții; 

Oferta de finanțare participativă / Oferta de finanțare
comunicarea din Platformă, care prezintă informații suficiente despre condițiile ofertei și despre proiectul de finanțare participativă oferit, astfel încât să permită Investitorului să investească în Proiectul de finanțare participativă;

Platforma Fagura/Platforma
înseamnă platforma de finanțare participativă, reprezentată de un sistem de informații online accesibil publicului, operat și administrat de Fagura Finance SRL conform legii și prezentului document;

Perioadă de finanțare
înseamnă perioada în care Investitorii pot acorda Împrumuturi pentru un anumit Proiect, care începe să curgă de la data publicării Ofertei de finanțare, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice;

Proiect 
activitatea sau ansamblul de activități comerciale pentru care Dezvoltatorul de proiect intenționează să obțină finanțare din Împrumuturi;

Portofoliu de Împrumuturi
împrumuturile acordate prin intermediul Platformei, care sunt în vigoare la o anumită dată;

Zi bancară
oricare zi în care funcţionează societățile băncare din România

Zi de întârziere
fiecare din zilele calendaristice ulterioare datei la care o obligație devine scadentă, de ex. data unei rate conform Graficului de Rambursare prevăzut în Contractul de Împrumut, până la achitarea acesteia.

3. Modificarea Termenilor și Condițiilor

 • Fagura își rezervă dreptul de a modifica/actualiza oricând Termenii și Condițiile. Utilizatorii vor fi informați prin intermediul Platformei în Contul de Utilizator, precum și prin e-mail despre modificările/actualizările intervenite, urmând ca acestea să producă efecte și să se aplice în raport cu Utilizatorii la termenul de intrare în vigoare indicat în modificarea/actualizarea relevantă. 
 • Orice modificare a comisioanelor datorate de Utilizatori către Fagura va deveni aplicabilă doar de la împlinirea unui termen de 10 de zile de la data comunicării către Utilizator, și doar pentru perioada ulterioară comunicării. 
 • În cazul în care Utilizatorul continuă să utilizeze Platforma după data la care devine aplicabilă orice modificare/actualizare (inclusiv orice modificare a comisioanelor), se va considera că a acceptat Termenii și Condițiile modificate, cea mai recentă actualizare urmând a prevala asupra versiunilor precedente în eventualitatea unor contradicții.

4. Platforma și Serviciile 

 • Platforma Fagura este o platformă digitală de finanțare participativă, disponibilă prin pagina web www.fagura.ro, prin intermediul căreia Fagura facilitează acordarea de Împrumuturi de către Investitori către Dezvoltatorii de proiecte („Serviciile”). 
 • Platforma permite Utilizatorilor, printre altele
 • Încărcarea/Publicarea Proiectelor propuse de Dezvoltatorii de proiect în vederea obținerii de finanțare și furnizarea informațiilor esențiale privind investiția în Proiect;
 • Vizualizarea de către Investitori a Proiectelor încărcate în Platformă;
 • Plasarea de către Investitori a ofertelor de a investi;
 • Încheierea Contractului de Împrumut între Investitor și Dezvoltator;
 • Filtrarea prin auto-invest, în funcție de o serie de parametri predefiniți de Platformă – Investitorii decid din proprie inițiativă alocarea fondurilor deținute, într-una sau mai multe dintre ofertele de finanțare participativă publicate de Platformă;
 • Utilizarea unui avizier (Buletin de anunțuri, Secondary Market).
 • În cadrul Serviciilor, Fagura:
 • Realizează punerea în legătură a Investitorilor interesați să acorde finanțare pentru afaceri cu Dezvoltatorii de proiecte prin utilizarea Platformei, facilitând astfel acordarea de Împrumuturi de la Investitori la Dezvoltatori;
 • Realizează evaluarea bonității și evaluarea de risc a Proiectelor și gradul de risc asociat ofertelor de finanțare participativă cu privire la anumite Proiecte. Metoda (formula) de calcul a bonității (scoring-ul) și gradul de risc sunt prezentate pentru fiecare Proiect în parte, conform procedurilor interne Fagura;
 • Reprezintă Investitorii pentru recuperarea creanțelor rezultate din Împrumuturile scadente și nerestituite la termen.

5. Excluderi

 • Sunt excluse din sfera Serviciilor, printre altele:
 • Plasarea de valori mobiliare și instrumente admise în scopul finanțării participative prin intermediul Platformei;
 • Garantarea de către Fagura a disponibilității sau accesibilității fondurilor Utilizatorilor;
 • Asigurarea/garantarea de către Fagura a îndeplinirii obligațiilor financiare ale Dezvoltatorilor de proiect ce decurg din contractle de împrumut încheiate prin intermediul Platformei;
 • Acceptarea de depozite sau alte instrumente rambursabile sau acordarea de împrumuturi sau alte finanțări în contul sau în numele Fagura;
 • Furnizarea de consiliere pentru investiții sau orice alt fel de consiliere.
 • Nici Serviciile, în ansamblul lor, și nicio informație, activitate, proces întreprins sau rezultat obținut în legătură cu furnizarea Serviciilor (inclusiv evaluarea Dezvoltatorului de proiect de către Fagura) nu constituie consultanță juridică, financiară sau de alt tip și nici nu poate fi considerată ca o  recomandare sau garanție din partea Fagura sau a oricărei persoane sau societăți asociate cu privire la bonitatea oricărui Dezvoltator de proiect, la valoarea plăților pe care Investitorul le-ar putea primi sau probabilitatea de neplată care ar putea apărea în legătură cu orice Împrumut acordat prin intermediul Platformei. 
 • Conținutul și materialele publicate de Fagura și disponibile în Platformă nu constituie consiliere și nu au valoare de recomandare sau ofertă de a investi, de a solicita împrumuturi, investiții sau de a efectua orice altă operațiune posibilă prin intermediul Platformei. Decizia de a încheia orice operațiune prin intermediul Platformei sau de a renunța la utilizarea Platformei îi aparține exclusiv Utilizatorului.  

6. Crearea Contului de Utilizator. Accesul la Platformă 

 • Alegerea profilului corespunzător. Pentru a putea utiliza Platforma și a beneficia de Servicii, este necesară înregistrarea în Platformă, parcurgând procesul de înrolare (înregistrare) aferent  rolului pentru care persoana interesată optează, dintre cele două disponibile: Investitor, în cazul în care doriți să acordați  Împrumuturi Dezvoltatorilor, respectiv Dezvoltator de proiect, în cazul în care doriți să atrageți finanțare pentru propriul Proiect. Persoana interesată de a crea un Cont de Utilizator are  obligația de a completa câmpurile cu informații reale, corecte și actualizate. 
 • Crearea contului de Utilizator. Contul de utilizator poate fi creat pe Platformă în baza unei adrese de email și număr de telefon mobil, care vor fi verificate prin expedierea unui mesaj la adresa de email și a unui mesaj sms la numărul de telefon. Identificarea Utilizatorului în cadrul creării Contului de Utilizator continuă prin verificarea corespodenței și veridicității datelor furnizate, cu datele din documentul de identitate al persoanei interesate și fotografia furnizată în timp real (cu ajutorul dispozitivului cu care utilizatorul efectuează formalitățile de înregistrare – ex. dispozitiv mobil). 
 • Odată înregistrat pe Platformă, fiecare Utilizator va primi un număr de identificare unic în Platformă (definit ca ID al Utilizatorului), care va fi folosit de către Fagura în vederea identificării Utilizatorului și executării drepturilor și obligațiilor aferente documentației contractuale (ex. Termenilor și Condițiilor). Niciun Utilizator nu are dreptul de a-și crea mai multe conturi în Platformă, utilizând mai multe adrese de e-mail sau alte date de identificare decât cele reale, sub sancțiunea rezilierii de către Fagura. 
 • Utilizatorul acceptă și ia cunoștință de faptul că datele pe care le furnizează în scopul creării/actualizării profilului său în Platformă pot fi și vor fi utilizate de Fagura pentru scopuri legate de operațiunile care se pot efectua în Platformă, precum: identificarea/autentificarea Utilizatorului în Platformă, în scopul comunicării informative/tranzacționale, pentru a transmite comunicări privind aspecte relevante privind utilizarea Platformei, pentru efectuarea oricăror verificări prevăzute de lege, pentru executarea drepturilor și obligațiilor aferente contractării Serviciilor Platformei, precum și în vederea îndeplinirii de către Fagura a obligațiilor sale de raportare față de autoritățile/instituțiile competente. Orice date al căror scop al utilizării necesită, potrivit legii, consimțământul prealabil al Utilizatorului vor fi prelucrate numai sub condiția acordării de către Utilizator a acestui consimțământ. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt în Politica Fagura privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferent Platformei
 • Obligațiile legale ale Fagura. În virtutea obligației sale legale de a implementa măsurile necesare de prevenire și combatere a spălării banilor și/sau finanțării terorismului, Fagura va efectua o verificare electronică a identității persoanelor care doresc să se înregistreze în Platformă ca Utilizatori, utilizând mijloacele disponibile în acest sens. La solicitarea Fagura, Utilizatorii se angajează să furnizeze, fără întârziere, în mod corect și complet, informațiile și/sau documentele necesare pentru ca Fagura să poată verifica identitatea Utilizatorului.
 • Conectarea la Platformă. Pentru a se conecta la Contul său de Utilizator din Platformă, Utilizatorul va introduce numele de utilizator și parola (datele de conectare). Fagura va considera că orice persoană care se conectează la Platformă utilizând datele de conectare ale Utilizatorului este însuși Utilizatorul sau reprezentantul său. Securitatea datelor de conectare. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității datelor de conectare aferente contului din Platformă, și după caz, pentru încredințarea acesteia către un terț (reprezentant). În cazul în care solicita recuperarea sau schimbarea parolei, Utilizatorul va contacta Fagura fie prin Platformă, fie prin e-mail, iar Fagura va asigura emiterea unei noi parole în conformitate cu procedurile de securitate actualizate.
 • Conținutul postat/publicat/încărcat de Utilizator pe Platformă. Utilizatorul este responsabil pentru orice informație/conținut pe care îl publică sau îl promovează în Platformă prin intermediul profilului său. În mod special, Utilizatorul confirmă că are dreptul de a publica informațiile/conținutul în Platformă, fără a încălca vreo obligație de confidențialitate sau orice drept (inclusiv drept de proprietate intelectuală) al oricărui terț sau orice prevedere legală. 
 • Dreptul Fagura de a restricționa înregistrarea sau de a restricționa/suspenda/înceta accesul în Platformă/utilizarea Platformei. Fagura își rezervă dreptul de a refuza orice înregistrare/actualizare, de a închide orice cont de Utilizator și de a suspenda/retrage accesul Utilizatorului la Platformă, imediat și fără notificare, în cazul în care Utilizatorul încalcă obligațiile asumate, ex. furnizează informații false sau incorecte pentru contul de Utilizator, creează mai multe conturi, utilizează Platforma pentru tranzacții sau operațiuni ilegale/suspicioase, inclusiv fraudă sau spălare de bani sau are o conduită necorespunzătoare în interacțiunile sale cu Fagura/alt Utilizator în Platformă.

7. Criterii de eligibilitate pentru calitatea de Utilizator

 • Criterii generale: Pentru a se înregistra ca Utilizator în Platformă, persoana fizică trebuie să aibă cel puțin optsprezece (18) ani, iar persoana juridică trebuie să fie o societate legal constituită și să fie reprezentată în relațiile și operațiunile privind Platforma (ex. înregistrare cont, încheiere contracte etc) de reprezentantul său legal și să aibă toate autorizațiile și/sau deciziile necesare pentru atragerea / acordarea Împrumutului, respectiv toate autorizațiile de a investi, precum și pentru a asuma și executa obligațiile asumate în relațiile/operațiunile aferente Platformei. Utilizatorul trebuie să dispună de dreptul legal de a investi și să aibă o reședință fiscală declarată.
 • Criterii specifice aplicabile Dezvoltatorului de proiect: Utilizatorul care dorește să se înregistreze ca Dezvoltator de proiect trebuie: (i) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar fapte/infracțiuni de fraudă, în materie de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor sau în legătură cu răspunderea profesională, (ii) să fie stabilit (înregistrat) pe teritoriul României și (ii) să satisfacă deplin cerințele de selecție stabilite de Fagura prin procedurile proprii de evaluare (screening) a Dezvoltatorilor de proiect si sa furnizeze documentatia si informatiile solicitate de Fagura pentru acceptarea Dezvoltatorului de proiect ca Utilizator/titular de Proiect în Platformă. 
 • Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Utilizatorul se obligă să informeze Fagura în scris, în termen de cel mult 3 zile, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate care au stat la baza înscrierii sale în Platformă, precum și cu privire la orice situație care îl împiedică să își păstreze calitatea de Utilizator conform prezentului document. 

8. Condiții aplicabile Dezvoltatorului de proiect

 • Verificarea/analiza Proiectului. Fagura evaluează toate Proiectele propuse de Dezvoltatori conform procedurii și activității sale de evaluare (Scoring) și poate solicita Dezvoltatorului documentele și informațiie necesare analizei sale, inclusiv documente privind identitatea Dezvoltatorului, structura acționariatului (inclusiv, istoricul fondatorilor/acționarilor), persoanele care asigură conducerea, date privind beneficiarul real, documentele privind situația sa financiară, reputația, bonitatea proprie și a persoanelor asociate acestuia etc. În cazul în care decide ca, în urma și pe baza evaluării realizate, să nu publice Proiectul pe Platformă, Fagura nu răspunde față de Dezvoltator pentru nepublicare și nici nu poate fi obligată la revizuirea deciziei de nepublicare sau la Scoring, chiar dacă Dezvoltatorul formulează o contestație/reclamație. 
 • Scoring-ul de risc. Pe baza  informațiilor și documentele puse la dispoziție de către Dezvoltator, Fagura va stabili scoring-ul Dezvoltatorului, care va fi disponibil în Platformă pentru fiecare Proiect la secțiunea Pitch-uri și în Pagina de Investiții. 

9. Oferta de finanțare participativă și Cererea de Împrumut

 • Dezvoltatorul de Proiect care a parcurs procedura de înregistrare ca și Utilizator în Platformă și îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de Fagura poate crea prin intermediul Platformei o Cerere de Împrumut, însoțită de Oferta de finanțare participativă.
 • Niciunuia dintre Dezvoltatorii de proiecte nu i se va oferi prioritate în afișarea Ofertelor de finanțare, acestea fiind afișate doar în funcție de momentul (data și ora) în care Proiectele respective ale Dezvoltatorilor de proiecte au fost puse la dispoziție pentru investiții. 
 • Oferta de finanțare participativă va conține termenii și condițiile specifice aplicabile Împrumutului și este pregătită pe baza informațiilor și datelor furnizate de Dezvoltatorul de proiect. Clauzele și condițiile Ofertei de finanțare participativă devin obligatorii pentru Dezvoltatorul de proiect din momentul în care Oferta de finanțare participativă este afișată de Fagura pe Platformă și rămân aplicabile până la: (i) data de expirare a Perioadei de finanțare; sau (ii) data la care Obiectivul de finanțare este atins sau, în cazul unui interval de finanțare, data la care este atins Obiectivul de finanțare, oricare dintre aceste date intervine mai întâi. 
 • Dezvoltatorul va completa o Cerere de Împrumut, utilizând pașii și formularul disponibil în Contul de Utilizator din Platformă. Cererea de Împrumut va preciza condițiile preconizate de finanțare a Proiectului, cum ar fi: valoarea Împrumutului, perioada de rambursare, scopul Împrumutului, care se vor reflecta în cuprinsul Contractului de Împrumut. Prin completarea cererii de Împrumut în Platformă pentru un Proiect validat de Fagura și prin confirmarea termenilor Contractului de Împrumut Dezvoltatorul de Proiect este de acord cu încheierea unui Contract de Împrumut cu orice Investitor care (a) face o Ofertă de a investi și (b) virează suma precizată în Oferta de a investi respectivă.
 • Perioada de finanțare/ Obiectivul de finanțare. Fagura va afișa Proiectul în Platformă pentru a permite plasarea de către Investitori a Ofertelor  de a investi, prin selectarea Proiectului și apăsarea butonului „Investește” în Proiect (“Oferta de a investi”). Fiecare Proiect va fi menținut în Platformă o perioadă maximă de 14 zile calendaristice, la împlinirea căreia intervine expirarea Perioadei de finanțare. Investitorii vor putea oferta cu sume până la atingerea Obiectivului de finanțare. 
 • În situația, în care sunt suprasubscrieri ale mai multor Investitori pentru aceeași Ofertă de finanțare participativă, Fagura va proceda fie la: i) alocare pro rata, dacă aceasta modalitate a fost stabilită ex-ante și comunicată Investitorilor la momentul publicării ofertei prin Platforma; fie ii) pe principiul primul venit, primul servit. 
 • Finanțarea parțială a Proiectului. Dacă până la expirarea Perioadei de finanțare nu s-au depus Oferte de a investi pentru a acoperi valoarea integrală a Obiectivului de finanțare, dar Obiectivul de finanțare a fost atins în proporție de cel puțin 70%, Dezvoltatorul are posibilitatea de a accepta finanțarea parțială a Proiectului prin transmiterea unei notificări către Fagura.Fagura va accepta doar un singur proiect activ de finanțare participativă per Dezvoltator de proiect. Astfel, dacă un Dezvoltator de proiect va dori să obțină o nouă finanțare, înainte de a primi finanțarea din noul proiect, va trebui să achite anticipat toate plățile la Împrumutul deja activ (in derulare) de pe Platformă.

10. Fișa cu informații esențiale privind investiția

 • La momentul publicării Proiectului pe Platformă, Fagura va pune la dispoziția Investitorilor, prin intermediul Platformei, Fișa cu informații esențiale privind investiția disponibilă la sectiunea Investiții și Pitch-uri. 
 • Completarea/modificarea/rectificarea Fișei de informații esențiale privind investiția. La cererea Fagura, în cazul în care au fost identificate omisiuni, erori sau inexactități în cuprinsul informațiilor privind Proiectul, Dezvoltatorul de Proiect va efectua sau va furniza completările, corecturile sau clarificările necesare în cel mult 3 (trei) zile de de la data semnalării elementelor lipsă sau incorecte. În cazul în care nu sunt furnizate informațiile solicitate în termenul indicat, Proiectul (și orice alte informații aferente) nu va fi publicat în Platformă și Fagura nu este responsabilă pentru neexecutarea obligațiilor/consecințele aferente.
 • Pe toată durata Ofertei de finanțare, Dezvoltatorul de proiecte trebuie să notifice către Fagura orice modificare a informațiilor pentru a menține în permanență actualizată Fișa cu informații esențiale. Dezvoltatorul de proiect va fi singur răspunzător pentru orice informație care nu este adusă la cunoștința Investitorilor care au plasat Oferte de a investi în Investitori. Răspunderea pentru informațiile din Fișa cu informații esențiale revine Dezvoltatorului de proiect și reprezentantului legal al acestuia.

11. Suspendarea Proiectului

 1. În cazul în care nu completează sau nu rectifică elementele lipsă sau incorecte semnalate de Fagura (ex. din Fișa de informații esențiale) în termenul indicat de Fagura, Dezvoltatorul acceptă și este de acord că Fagura poate suspenda Proiectul/orice acțiune privind Proiectul timp de cel mult 30 (de zile), fără vreo notificare sau altă formalitate. În cazul în care Dezvoltatorul nu efectuează completările sau rectificările necesare în perioada de suspendare, Oferta de Finanțare pentru Proiectul respectiv va fi considerată caducă (lipsită de obiect) și nu va fi publicată pe Platformă (sau va fi retrasă de Fagura de pe Platformă, după caz), Dezvoltatorul urmând să reia întreaga procedură dacă doreste re-afișarea Proiectului în Platformă. 
 1. Dezvoltatorul înțelege și acceptă că afișarea Proiectului pe Platformă nu reprezintă o garanție din partea Fagura că Proiectul va fi finanţat (integral sau parțial) prin Împrumuturi atrase de la Investitori.
 1. Utilizatorii-Dezvoltatori de proiect au posibilitatea să vizualizeze orice Proiect (finanțat sau în curs de finanțare) publicat pe Platformă împreună cu Contractul de împrumut aferent încheiat, din Contul de Utilizator.

12. Condiții privind Investitorul

 • În funcție de criteriile prevăzute de Regulament, un Investitor poate fi considerat Investitor sofisticat sau Investitor nesofisticat, cu drepturile și obligațiile aferente fiecărei calificări. La înregistrarea unui Cont de Utilizator pentru Investitor, Utilizatorul trebuie să parcurgă și să completeze chestionarul privind stabilirea profilului de investitor.
 • Investitorul sofisticat. 

(1) În procesul de analiză a Investitorului, Fagura va evalua profilul Investitorului pe baza criteriilor de evaluare a profilului Investitorilor și va determina dacă respectivul Investitor se califică ca fiind un Investitor sofisticat. De asemenea, Investitorul poate completa o cerere în Platformă prin care solicită să fie tratat ca Investitor sofisticat. Cererea de a fi tratat ca și Investitor sofisticat va conține: (i) un certificat care atestă că îndeplinește criteriile și are posibilitatea de a fi catalogat ca Investitor sofisticat, (ii) o declarație conform căreia Investitorul solicitant este conștient de consecințele pierderii protecției care decurge din statutul de investitor nesofisticat, și (iii) o declarație conform căreia Investitorul solicitant rămâne răspunzător pentru veridicitatea informațiilor furnizate în cerere. Totodată, Utilizatorul poate transmite către Fagura, dovada statutului de client profesional în sensul Directivei UE 2016/45, pentru a fi calificat în Platformă drept investitor sofisticat. 

(2) Fagura nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecință a deciziei proprii a Investitorului de a fi tratat drept Investitor sofisticat. Ivestitorul are obligatia de a notifica catre Fagura orice modificare in situatia sa care îi poate modifica statutul de investitor sofisticat (ex. nu mai îndeplinește criteriile pentru a păstra statutul de investitor sofisticat), în cel mult 2 (două) zile lucrătoare; Utilizatorul va furniza orice documentație solicitată de Fagura în legătură cu acestă modificare și ia la cunoștință că o astfel de situație poate determina încetarea relației dintre părți cu privire la furnizarea Serviciilor, în absența identificării soluțiilor pentru a continua relația contractuală cu Fagura. Modificarea nu va afecta relația contractuală anterioară modificării statutului. 

 • Investitorul nesofisticat. În cazul în care Fagura stabilește că: (i) Investitorul nu îndeplinește criteriile necesare pentru a se încadra în categoria Investitorilor sofisticați; sau (ii) Investitorul nu a solicitat să fie tratat ca Investitor sofisticat în relația cu Fagura, respectivul Investitor va fi tratat în relația cu Fagura ca Investitor nesofisticat și i se vor aplica prevederile prezentei secțiuni.
 • Perioada de reflecție (răzgândire) a Investitorului nesofisticat și posibilitatea de revocare a Ofertei de a investi. Orice Investitor nesofisticat are la dispoziție o perioadă de reflecție precontractuală (perioadă de răzgândire) până la expirarea căreia își poate revoca Oferta de a investi, fără a indica un motiv și fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri sau penalități pentru revocare. Perioada de reflecție precontractuală este de 4 (patru) zile calendaristice și începe să curgă de la momentul la care Investitorul nesofisticat a transmis Oferta de a investi, prin selectarea Proiectului și apăsarea butonului „Investește” în Proiect. În cazul în care Perioada de finanțare este mai mică sau finanțarea Proiectului se închide într-un termen mai scurt de cele 4 (patru) zile calendaristice, perioada de reflecție se va încheia în momentul de închidere a finanțării pentru Proiectul respectiv.
 • Investitorilor nesofisticați le vor fi puse la dispoziție în Platformă, înainte de transmiterea unei Oferte de a investi, următoarele informații suplimentare: (i) aplicabilitatea perioadei de reflecție (de răzgândire) până la expirarea căreia Oferta de a investi poate fi revocată,  prin semnalizarea corespunzătoare a Proiectului cu sintagma „Perioadă de reflecție disponibilă”, și (ii) durata perioadei de reflecție.
 • Investitorul își poate revoca/retrage Oferta de a investi în termenul Perioadei de reflecție menționate la pct. 12.4 prin apăsarea butonului „Anulare investiție”. Urmare a acestei acțiuni, Oferta de a investi plasată de Investitorul nesofisticat rămâne caducă (fără obiect) și nu angajează niciuna dintre părți.

13. Revocarea Ofertei de finanțare. Retragerea Proiectului sau a Cererii de Împrumut

 • Oferta de finanțare nu poate fi revocată după publicarea Ofertei de finanțare a Proiectului în Platformă. Dezvoltatorul nu poate retrage Proiectul sau Cererea de Împrumut, sau denunța unilateral Termenii și Condițiile, daca s-a încheiat Contractul de Împrumut.

14. Măsuri pentru reducerea riscurilor. Avertizări de risc

 • Completarea chestionarului standard. În cadrul Procesului de înregistrare în Platformă, Fagura solicită Investitorului nesofisticat să completeze un chestionar privind caracterul adecvat al Serviciilor. Investitorul este de acord să furnizeze, cu bună credință, informații privind nivelul de studii, experiența profesională, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre riscurile asociate investițiilor în general și cele asociate investițiilor bazate pe Servicii. 
 • Avertizarea de risc. În cazul în care Investitorul nesofisticat nu pune la dispoziție informațiile solicitate sau din informațiile furnizate în chestionar reiese că Investitorul potențial nu dispune de suficiente cunoștințe, competențe sau experiență în materie de investiții, Fagura transmite în Contul Utilizatorului o avertizare de risc prin care îl va informa că este posibil ca Serviciile să nu fie adecvate pentru acesta.
 • Simularea capacității de a suporta pierderi. Investitorul nesofisticat va parcurge o simulare a capacității de a suporta pierderi, folosind instrumentele puse la dispoziție de Fagura pe Platformă, respectiv chestionarul de simulare a capacității de a suporta pierderi, iar Fagura transmite automat în Contul de Utilizator rezultatul simulării capacității de a suporta pierderi. Investitorul nesofisticat va confirma că a primit și înțeles rezultatul simulării și va expedia aceste date către Fagura prin apăsarea butonului „Confirm”.
 • Fagura nu restricționează posibilitatea Investitorului nesofisticat de a investi în Proiecte. Cu toate acestea, Fagura publică în Contul Utilizatorului rezultatul simulării capacității de a suporta pierderi și setează valoarea maximă a Împrumutului pe care recomandă să îl acorde Investitorul nesofisticat pentru un Proiect, în acord cu prevederile legale, respectiv valoarea cea mai mare dintre (a) 1.000 EUR și (b) 5 % din capitalul net declarat de Investitorul nesofisticat, calculat în Platformă.
  1. Fagura nu garantează performanța sau rezultatele financiare sau operaționale ale Dezvoltatorului de proiect ori ale Proiectului, prin urmare Investitorul va suporta riscul economic al investiției. 

  1. Investiția în orice Proiect comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite și nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Legea nr. 311/20015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare sau de Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor
 • Orice investiție într-un proiect de finanțare participativă include riscul pierderii integrale a capitalului investit. Investitorul înțelege și acceptă că există riscul ca Investitorul să nu primească nicio rambursare a investiției sale (să nu primească parțial sau chiar în totalitate dobânzile din Contractul de Împrumut de la Dezvoltatorul de proiect, sau chiar să nu îi fie rambursat deloc Împrumutul acordat Dezvoltatorului de proiect).
 • Auto invest
 • Pe parcursul utilizării filtrului Auto Invest, Investitorului i se va permite să preselecteze și să determine condițiile de funcționare ale acestei opțiuni și criteriile pe care Proiectul de pe Platformă pentru care Investitorul urmărește să depună propuneri de investiție trebuie sa le îndeplinească. 
 • Investitorul va putea alege singur, ulterior generării rezultatelor filtrării, Proiectele unde să investească; procesul de investiție se va derula conform Termenilor și Condițiilor. 
 • În niciun caz, Fagura nu va lua nicio decizie de participare la depunerea Ofertei pentru un proiect în numele Investitorului.
 • Investitorul poate oricând să renunte la utilizarea funcției de filtrare Auto Invest, prin indicarea acestei alegeri după autentificarea în Contul de Utilizator de pe Platformă, însă dezactivarea acestei funcții nu afectează Ofertele de finanțare trimise sau Contractele de Împrumut încheiate până în acel moment.

15. Încheierea Contractului de Împrumut. Obligația de rambursare

 • Încheierea Contractului de Împrumut. Contractul de Împrumut se va semna la distanță de către Fagura (în calitate de mandatar al Investitorilor, împuternicită conform art. 17 de mai jos) și Dezvoltatorul de proiect, prin aplicarea de către părți a semnăturii electronice conform legislației aplicabile și prevederilor din prezentul. 
 • Data limită pentru încheierea Contractului de Împrumut. Contractul de Împrumut va fi încheiat de Investitor și Dezvoltatorul de Proiect cel târziu în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la expirarea Perioadei de finanțare. 
 • Data încheierii Contractului de Împrumut. Contractul de împrumut se consideră încheiat între Investitor și Dezvoltator, prin intermediul Platformei, în momentul semnării Contractului de Împrumut de fiecare parte, conform art. 15.1 si cu respectarea termenului limită de la art. 15.2.
 • În cazul în care Obiectivul de finanțare nu este atins în procentul menționat la pct. 9.5 sau Dezvoltatorul refuză finanțarea parțială a Proiectului, Contractul de Împrumut nu va fi încheiat, indiferent dacă Investitorul intenționa să acorde Împrumutul, iar sumele vor fi deblocate în conturile Investitorilor de pe Platformă.
 • Obligația de rambursare. Prin Contractul de Împrumut, Dezvoltatorul se obligă să ramburseze Investitorului suma Împrumutului, în conformitate cu graficul de rambursare, împreună cu dobânda și orice alte sume datorate conform Contractului de Împrumut. 
 • Taxe și comisioane. Dezvoltatorul va acoperi și suporta toate taxele/ comisioanele legate de încheierea și executarea Contractului de Împrumut. Pentru întârzierea plății taxelor/ comisioanelor datorate către Fagura se va aplica dobânda penalizatoare de întârziere/penalitatea de întârziere specificată în secțiunea Tarifele Serviciului.
 • Investitorul își asumă riscurile aferente opțiunii pentru un anumit Proiect, precum și riscurile decurgând din acordarea Împrumutului către un anumit Dezvoltator de proiect și din încheierea Contractului de Împrumut. 

16. Efectuarea plăților 

 • Nicio sumă cu titlu de Împrumut nu va fi virată în contul Dezvoltatorului înainte de semnarea Contractului de Împrumut și îndeplinirea condițiilor prevăzute în acesta. 
 • Toate tranzacțiile privind (i) încasarea de la Investitori a sumelor de bani transferate cu titlu de Împrumut și cele de transfer către Dezvoltatori, respectiv cele privind (ii) restituirea de către Dezvoltatori a sumelor rambursate din Împrumuturi și transferul acestora către Investitorii care au acordat Împrumuturile se vor efectua prin Conturile Segregate, deschise de Fagura la o instituție de plată. 
 • Investitorul va alimenta Contul Segregat prin transfer bancar și cu indicarea ID-ului Utilizatorului în destinația plății pentru identificarea Utilizatorului în Platformă. Se consideră primirea fondurilor în momentul când plata a fost încasată în contul bancar al Plaformei, nicidecum momentul setării plății. În cazul alimentării contului în RON, va fi utilizat cursul bancar pentru RON/EUR din ziua încasării plății.
 • Investitorul va fi informat în propriul Cont de Utilizator despre încheierea Contractului de Împrumut și plata sumei Împrumutului către Dezvoltator. O copie de pe Contractul de împrumut semnat de Parti va fi furnizată după semnare Dezvoltatorului de proiect si Investitorului (partile la Contractul de Împrumut) prin e-mail și va fi încărcat în contul de Utilizator al ficaruia dintre Dezvoltatorul de proiect si Investitor, de pe Platformă.
 • În general, sumele plătite de Investitori (cu titlu de Împrumut) și respectiv de Dezvoltatori (cu titlu de rambursare, inclusiv dobânzile) în Conturile Segregate vor fi transferate din Contul Segregat către destinatarii sumelor respective în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care Contul Segregat a fost creditat de Utilizatorii respectivi. În cazuri excepționale, transferul se va face în cel mult 5 (cinci) zile bancare de la creditarea Contului Segregat. Conturile Segregate nu sunt purtătoare de dobândă. Fagura nu este răspunzătoare pentru operatiunile efectuate prin serviciile bancare.
 • Fagura își rezervă dreptul de a compensa orice sume pe care le datorează Utilizatorilor (cu excepția sumelor reprezentând Împrumuturi) cu sumele pe care i le datorează Utilizatorii pentru Serviciile furnizate. 

17. Mandatul pentru încheierea Contractului de Împrumut

 • Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza în Platformă la orice moment modelul contractului de împrumut care se poate încheia prin intermediul Platformei. 
 • Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții conform celor de mai sus, Investitorul mandatează Fagura să îl reprezinte cu autoritate și puteri depline la: (i)  încheierea și semnarea Contractului de Împrumut prin intermediul Platformei, și (ii) semnarea în numele său a oricăror altor acte legate de Contractul de Împrumut (cum ar fi contractele de garanție personală accesorii Contractului de Împrumut).

18. Mandatul în caz de încălcare a Contractului de Împrumut de către Dezvoltator

 • Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții conform celor de mai sus, Investitorul mandatează Fagura, și Fagura acceptă mandatul, să îl reprezinte pe Investitor în fața Dezvoltatorului-Împrumutat, în fața oricăror persoane fizice sau juridice relevante, în fața oricăror instituții și/sau autorități publice, cu privire la aducerea la îndeplinire și punerea în executare a Contractului de Împrumut și/sau a contractelor de garanție/contractelor asociate, în caz de neexecutare de către Împrumutat a obligațiilor asumate prin Contractul de Împrumut, mandatul fiind acordat pentru operațiuni constând în: (a) transmiterea de notificări privind neexecutarea Contractului de Împrumut/activarea contractelor de garanție/contractelor accesorii, inclusiv notificări de reziliere; si (b) identificarea si/ sau contactarea avocatului/ executorului privind efectuarea formalităților permise de lege pentru recuperarea sumelor restante în baza prezentului mandat dat în termeni generali pentru demararea procesului de recuperare a sumelor scadente și restante din Împrumut (inclusiv a prejudiciului cauzat și a oricăror dobânzi, taxe, comisioane sau costuri legate de recuperare/sumele restante); si (c) încheierea de acorduri de modificare a Contractului de Împrumut, în conformitate cu legislația aplicabilă, vizând: stabilirea unui nou Grafic de Rambursare, acordarea unei singure perioade de grație pentru rambursarea împrumutului – perioada va extinde corespunzător Graficul de Rambursare, iar în timpul acestei perioade se va calcula dobânda; si (d) vânzarea/atribuirea creanței nerecuperate către alt Investitor din Platformă, în caz de neplată mai mare de 60 de zile, dacă nu se ajunge la un nou acord de plată cu debitorul. Înainte de cesiune sau vânzare, sau de orice operațiune în numele Investitorului, Fagura va evalua situația financiară a debitorului, valoarea datoriei și costurile asociate colectării datoriei.
 • În termen de 3 (trei) zile calendaristice de la scadența oricărei tranșe dintr-un Împrumut prevăzută prin graficul de rambursare a Împrumutului, Fagura va începe operațiunile în baza mandatului în termeni generali primit de la Investitor în baza art. 18.1. 
 • În măsura în care Fagura va considera oportun, la momentul demarării procedurilor complexe / extinse de obligare a Împrumutatului/garanților la returnarea sumelor datorate/executare silită (ex. acțiuni în instanță, punere în executare hotărâre judecătorească, semnarea de contracte de tranzacție), să contracteze servicii specializate de recuperare / reprezentare (inclusiv servicii avocațiale), în măsura în care va fi necesară semnarea unor documentații suplimentare/prezentarea unor documente suplimentare și Investitorul va fi de acord, Investitorul va furniza aceste documentații și va semna documentația specială necesară. În caz contrar, sau dacă Investitorul și Fagura nu se vor înțelege privind documentație de implementare a procedurilor complexe/extinse prevăzute în prezentul articol, Fagura nu va fi obligat la efectuarea acestor demersuri.
 • În baza mandatului de tip general acordat confomr art. 18.1, Fagura va solicita documentele necesare, va ține legătura cu Dezvoltatorul de proiect și cu autoritățile competente, va iniția și va purta discuții și semna documentație în executarea mandatului. 
 • Fagura va încasa orice sumă recuperată prin Contul Segregat al Dezvoltatorilor de proiecte, ordonând transferul acesteia în Contul Segregat al Investitorilor, după compensarea cu orice creanță deținută de Fagura (de exemplu, comisionul de administrare a procesului de recuperare a creanței sau alte comisioane). În cazul în care Împrumutul este acordat de mai mulți Investitori, suma achitată 
 • Investitorul va fi informat cu privire la toate activităţile de recuperare a Plăților restante legate de Proiectele finanţate de acesta și pentru care Platforma realizează activitățile de administrare prin mandat general, accesând Pagina Împrumutului din Portofoliul Investitorului.
 • Investitorul este de acord și înțelege că Fagura își va exercita cu diligență și bună credință mandatul, dar nu garantează recuperarea nicunei creanțe ca urmare a demersurilor sale și / sau ale partenerilor pe care îi contractează în acest scop, dat fiind că atingerea unui rezultat favorabil pentru Investitor depinde de mai mulți factori. În ciuda eforturilor sale, există riscul ca Fagura să nu poată obține recuperarea integrală sau parțială a Împrumutului. Investitorul își asumă riscurile legate de nerecuperarea creanțelor sale. 
 • Pentru Serviciile Fagura în legătură cu recuperarea creanțelor, Investitorii sunt de acord să plătească comisionul de recuperare menționat în secțiunea de Tarife aplicabile la data realizării operațiunilor în baza mandatului. Fagura decide strategia de exercitare a mandatului acordat conform art. 18.1.
 • Investitorul se obligă să furnizeze către Fagura, în termenul indicat de Fagura, orice documentație suplimentară solicitată de Fagura pentru implementarea acestui art. 18.

19. Comisioanele Fagura

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul confirmă că a luat cunoștință și este de acord cu tarifele Serviciilor, prezentate mai jos. 

 • Fagura percepe, după caz, următoarele tipuri de comisioane/tarife: 
 • Comisionul de Acordare de 4,5% este datorat de către Dezvoltator pentru a remunera Fagura pentru facilitarea acordării Împrumutului în Platformă și se plătește prin reținere din suma împrumutului;
 • Taxa de deservire de 2,5% este datorată de către Investitor și se plătește prin reținere din suma plăților încasate de către Investitor din rambursările Împrumuturilor de  către Dezvoltatorii de proiecte, inclusiv prin secondary market;
 • Comision de colectare – de 5% este datorat de către Investitor, în cazul în care nu obține rambursarea Împrumutului conform graficului de plăți din Contractul de Împrumut încheiat, într-o perioadă de maximum 30 de zile, iar Fagura sau terții angajați (avocați, agenții de colectare, executori) îl reprezinte în vederea recuperării sumelor restante in temeiul mandatului in termeni generali dat potrivit art. 18 de mai sus și reprezintă remunerația Fagura pentru efectuarea demersurilor, conform strategiei proprii a Fagura. Suma va fi datorată indiferent dacă Investitorul decide, oricând, să atribuie recuperarea sumei către alți terți direct contractați de Investitor (în afara Platformei).
 • Un comision administrativ suplimentar: este datorat de către Dezvoltatorul care își încalcă obligațiile decurgând din Contractele de Împrumut.

Comisionarele/tarifele se pot cumula.

20. Identificarea și aprobarea tranzacțiilor

 • Identificarea tranzacțiilor. În conformitate cu legea, Utilizatorii trebuie să își vor verifice/confirme identitatea la crearea contului pe Platformă. În acest sens, Platforma pune la dispoziție  serviciile unui terț autorizat, prevăzut în art. 23 din prezentul document. În cazul Dezvoltatorilor de proiecte, tranzacțiile mai pot fi identificate prin semnătura electronică utilizată la semnarea contractelor de împrumut.
 • Conform procedurii de cunoaștere a clientului (din engl, Know-your-client – “KYC”), Investitorul va realiza o copie a actului său de identitate valabil, color, prin fotografierea în timp real prin utilizarea unui terminal mobil, într-o sesiune securizată, inițiată în baza unui token din API-ul furnizorului de servicii KYC prezent pe Platformă, în baza unui cod QR generat de Onfido. 
 • Aprobarea tranzacțiilor. Utilizatorul trebuie să își introducă datele contului bancar în Platformă și să acorde acces instituției de plată/furnizorului de servicii de plată cu care colaborează Fagura pentru a putea beneficia de toate facilitățile Platformei, cum ar fi retragerea fondurilor Investitorului din Contul Segregat pentru finanțarea Proiectului selectat, creditarea contului bancar segregat al Investitorilor cu dobânda datorată de Dezvoltator în conformitate cu termenii Contractului de Împrumut, sau creditarea contului bancar segregat al Dezvoltatorilor de proiect cu suma Împrumutului, sau retragerea sumelor necesare pentru rata lunară.
 • Fagura va lua măsurile de precauție și de siguranță necesare, inclusiv de tip 2 factori pentru autentificare, pentru identificarea Utilizatorilor în Platformă și își rezervă dreptul de a modifica procesul de identificare a Utilizatorului, inclusiv de a recurge la orice alte mijloace de identificare pe care le consideră adecvate, în condițiile respectării cerințelor legale aplicabile.
 • Dacă legislația aplicabilă nu impune o identificare suplimentară, orice conectare și orice acces în Platformă, inclusiv operațiune din Platformă se execută numai prin aprobarea acestora de către Utilizator prin user, parola, confirmarea prin 2 factori pentru identificare și date biometrice, alternativ într-unul dintre modurile prezentate mai jos: 
 • Pe adresa de email sau telefonul mobil va fi expediat un cod PIN nou, iar PIN-ul respectiv va fi introdus în sistem pentru a certifica autenticitatea Utilizatorului;
 • Prin date biometrice ale Utilizatorului, printr-o prelucrare realizata de dispozitivul său mobil, cum ar fi FaceID sau Touch ID (activate în prealabil după logarea cu credențialele sale pe Platformă);
 • Prin orice alte mijloace acceptate de instituția de plată procesator de plăți cu care Fagura colaborează și care sunt în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Sumele transferate în Contul Segregat vor fi reflectate în Contul Utilizatorului. ID-ul  Utilizatorului va fi menționat și în ordinul de transfer. 
 • Utilizatorul autorizează în mod irevocabil instituția de plată cu care Fagura colaborează să debiteze și să crediteze Contul Segregat, conform acestor Termeni și Condiții sau potrivit oricărui alt contract sau acord de procesare a plăților și/sau tranzacțiilor încheiat prin intermediul Platformei.

21. Buletinul de anunțuri (eng. Secondary Market

 • Fagura operează în cadrul Platformei un Buletin de anunțuri într-o secțiune distinctă din pagina de Investiții, unde Investitorii pot publica anunțuri de interes pentru a cumpăra și, respectiv a vinde, cota parte din Împrumuturile acordate de aceștia prin intermediul Platformei Fagura. Această secțiune a Buletinului de anunțuri (Secondary Market) nu va reprezenta un sistem intern care să execute ordinele Utilizatorilor pe o bază multilaterală. 
 • Orice Investitor va putea afișa anunțuri de vânzare sau cumpărare în legătura cu Împrumuturile originate pe Platforma Fagura, în secțiunea Buletin de anunțuri. 
 • Orice Investitor va avea opțiunea de a-și exprima disponibilitatea pentru transferul unei cote părți din Împrumut la valoarea nominală, cu reducere și cu primă, prin negociere directă cu potențialul Investitor cesionar. Reducerea (diferența procentuală dintre prețul cesiunii și valoarea nominală) și prima (excedentul, exprimat procentual, față de valoarea nominală a Împrumutului) vor fi stabilite la latitudinea exclusivă a Investitorului cedent, cu respectarea unor valori minime stabilite de Platformă, necesare pentru protecția Investitorilor care vor cumpăra cota parte din Împrumut și se expun Riscului de credit. 
 • Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Dezvoltatorul de Proiect este de acord că Investitorul își poate transfera cota sa parte din Împrumut unui alt Investitor cesionar fără acordul prealabil al Dezvoltatorului de Proiect, înainte de scadența Împrumutului.
 • În conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. 4, lit. e) pct (iv) din Regulamentul nr. 1503, Fagura va proceda la reevaluarea periodică a bonității Dezvoltatorului de proiect pentru a oferi actualizări pentru Investitorul care decide să se retragă înainte de scadența Împrumutului, respectiv solicită publicarea unui anunț de vânzare pe secțiunea „Buletinul de anunțuri”.
 • Nu exista limitări în ceea ce privește numărul de anunțuri de transfer/vânzare care pot fi publicate de un Investitor în Buletinul de anunțuri. 
 • Buletinul de anunțuri reprezintă un serviciu integrat in Platformă, dar care nu se furnizează contra unei taxe/unui tarif de Serviciu.
 • Investitorii care vor cumpăra cota parte din Împrumut vor avea acces la Fișa cu informații esențiale privind investiția, care va fi pusă la dispoziție pe Platformă. 
 • Fagura se va asigura ca: (i) va pune la dispoziția Investitorilor care doresc să cumpere Împrumuturi care fac obiectul publicității pe Buletinul de anunțuri, informații cu privire la performanța Împrumuturilor intermediate de Fagura și (ii) Investitorii care fac publicitate expresiilor de interes de a achiziționa un Împrumut și care sunt considerați ca fiind Investitori nesofisticați primesc informațiile și avertizarea de risc menționate în Regulament.
 • Buletinul de anunțuri este accesibil 24/7, fără vreo limitare de timp. Investitorii pot crea prin Platformă o ofertă de vânzare cu privire la cota parte dintr-un Împrumut în orice moment, accesând secțiunea Secondary Market, iar Investitorii cumpărători/cesionari pot accesa aceste oferte în timp real și pot investi în ele. Investițiile listate se păstrează pe buletinul de anunțuri pe termen nedefinit, cu excepția situației când un Împrumut listat își schimbă statutul în Platformă, trece în perioadă de întârziere sau încasează plăți de la Dezvoltatorul de proiect, în acest caz investiția va fi scoasă de pe Secondary Market. Ofertele pot fi acceptate (doar integral așa cum sunt publicate) sau refuzate (doar integral așa cum sunt publicate) de către Investitorul vânzător/cedent, iar cesiunea are loc instant în urma tranzacției și în baza acestor Termeni și Condiții.

Fagura informează Investitorii că:

 • orice activitate de cumpărare sau vânzare prin platforma Fagura se realizează la aprecierea și pe răspunderea Investitorilor;
 • nu operează un loc de tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE (MiFID);
 • nu acceptă să primească ordine în scopul cumpărării sau vânzării de contracte în legătură cu investițiile realizate inițial pe Platformă.
 • Operatorul nu este responsabil în nicio măsură față de Utilizatori pentru perturbarea sau suspendarea temporară a activității Buletinului de anunțuri/ secondary market pe Platformă (ca funcționalitate, dacă au loc lucrări pentru îmbunătățirea secțiunii secondary market), și Utilizatorii nu vor putea publica anunțuri de vânzare sau cumpărare Împrumuturi pentru o perioadă de timp.

22. Ghidul Utilizatorului

 • Utilizatorul are următoarele obligații:
 1. să nu utilizeze Platforma pentru tranzacții sau operațiuni ilegale, inclusiv fraudă sau spălare de bani;
 2. să prezinte informații veridice în cadrul procesului de înregistrare pe Platformă, completare a Cererii de Împrumut/Finanțare, precum și la comunicarea cu Platforma / alți Utilizatori;
 3. să păstreze instrumentele (credențialele) necesare pentru conectarea la Platformă (parola și adresa de e-mail) inclusiv cartea de identitate, în așa fel încât terții să nu intre în posesia acestora;
 4. să informeze Fagura cu privire la modificările ulterioare a datelor furnizate în cadrul procesului de înregistrare pe Platformă, de îndată ce intervin aceste modificări;
 5. să informeze Fagura imediat ce a luat cunoștință despre faptul că terți neautorizați au obținut datele și instrumentele (credențialele) necesare pentru conectarea la Platformă;
 6. să acționeze politicos și respectuos atunci când comunică cu alți Utilizatori sau cu Fagura.
 • Utilizatorul înțelege și este de acord că răspunde pentru:
 1. transmiterea de informații false și pentru prejudiciile cauzate Fagura și altor Utilizatori ca urmare sau în legătură cu o tranzacție încheiată;
 2. orice prejudicii și pierderi rezultate din accesul neautorizat al oricăror terți la datele Utilizatorului de conectare în Platformă.

23. Servicii furnizate prin terțe părți

 • Verificarea identității. Pentru a stabili identitatea fiecărui Utilizator, Fagura folosește o verificare de tip „Know your customer” (KYC), standardele fiind concepute pentru a proteja instituția de plată și furnizorul de servicii de finanțare participativă împotriva fraudei, corupției, spălării banilor și finanțării terorismului. 
 • Fagura a contractat serviciile unui terț, Onfido GmbH, o societate înființată și înregistrată în Germania cu numărul societății HRB 211512 B, având sediu social la c/o Osborne Clarke, Innere KanalstraBe 15, 50823, Köln, care va realiza verificarea identității Utilizatorului în cadrul procesului de înregistrare în Platformă. 
 • Servicii de plată. În vederea efectuării serviciilor de plată asociate Platformei și Serviciului prestat, Fagura a încheiat contracte specifice cu mai multe instituții de plată cu care va procesa plățile și tranzacțiile financiare efectuate prin intermediul Platformei. Instituțiile de plată partenere ale Fagura sunt: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul social situat în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, având nr. Registrul Comertului sub nr: J40/90/1991, CUI: RO361757, (denumită în continuare „instituția de plată”).
 • Semnătura electronică. Pentru semnarea contractelor cu dezvoltatorii de proiect va fi utilizată semnătura electronică calificată, oferită de către Scrive Scrive AB, o societate înființată și înregistrată în Suedia cu numărul societății 556816-6804, având sediu social la Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm.
 • Alte prevederi. Platforma poate conține hyperlinkuri sau trimiteri către site-uri web ale terților. Orice astfel de hyperlinkuri sau referințe sunt furnizate doar pentru informarea Utilizatorilor.
 • Fagura nu deține controlul asupra site-urilor web ale terților și nu își asumă răspunderea pentru conținutul, materialul sau informațiile publicate de acestea. Afișarea oricărui hyperlink și trimiterea la orice pagină de internet (site web) a unei terțe părți nu înseamnă că Fagura exercită vreun control asupra paginilor de internet respective sau că susține acele pagini de internet, produsele sau serviciile terței părți. Accesarea  unei pagini de internet este și va fi guvernată de termenii și condițiile respectivului terț. Utilizatorul acceptă și este de acord că orice linkuri către alte pagini de internet web sunt incluse strict în scop de informare și nu se află sub controlul Fagura. Platforma nu răspunde pentru conținutul furnizat de paginile de internet respective.
 • Utilizatorul se obligă, de asemenea (i) să nu utilizeze adresa URL a Platformei pe un alt website sau platformă digitală și (ii) să nu monitorizeze, să nu copieze și să nu utilizeze pagina de web a Platformei prin servicii automatizate fără acordul scris prealabil al Fagura.

24. Răspundere 

24.1.     Răspunderea Fagura pentru funcționarea Platformei
24.1.1. Fagura nu garantează funcționarea neîntreruptă a Platformei sau funcționarea Platformei la anumiți parametri. De asemenea, Fagura nu garantează că funcționarea Platformei va fi lipsită de erori și/sau defecte. 
– Utilizatorul nu poate pretinde că Serviciile trebuie să fie de o anumită cantitate și/sau să posede calități și caracteristici de performanță (inclusiv în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și securitatea), altele decât cele prevăzute în Termeni si Conditii; și
– accesul la Platformă este furnizat de Fagura “asa cum este” și “asa cum este disponibil”, cu nicio garanție furnizată de Fagura sau licențiatori/terți în sensul că vor îndeplini anumite scopuri/caracteristici/performanțe sau standarde, sau că vor funcționa în mod neîntrerupt, în timp util sau în mod constant, în mod sigur, fără erori sau fără componente/viruși dăunători; și
– Utilizatorului nu i se permite să licențieze, să vândă, să transfere sau să acorde în alt mod altei persoane/entitati dreptul de a utiliza Contul de Utilizator/ Serviciile și Fagura nu este responsabil pentru conținutul/datele/informațiile furnizate de Utilizator pentru utilizarea Serviciilor/Contului de Utilizator; și
– Utilizatorului nu îi este permis să utilizeze Serviciile/licențieze/sublicențieze utilizarea Serviciilor în scopuri comerciale; și
– Serviciile nu sunt și nu vor fi interpretate/considerate/invocate ca servicii de găzduire/stocare/back-up/arhivare a datelor.
24.1.2. Fagura nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorilor, inclusiv pentru orice întârziere în acordarea sau încasarea oricărei sume cu titlu de Împrumut, dar fără a se limita la acestea, ca urmare a nefuncționării, a indisponibilității temporare sau a funcționării deficitare a Platformei din motive independente de voința și controlul Fagura (spre exemplu întreruperi de curent, defecțiuni ale rețelei de comunicații, defecțiuni ale echipamentului).
24.1.3.  De asemenea, Fagura nu este răspunzătoare pentru niciun  prejudiciu cauzat de un atac cibernetic asupra Platformei sau de orice viruși introduși în Platformă.
24.1.4   Website-ul și Platforma Fagura pot fi accesate numai dacă este disponibilă o conexiune la internet; dispozitivele mobile pot folosi sistemul de operare iOS sau Android.
24.2.     Răspunderea Fagura pentru Servicii
24.2.1. Fagura realizează evaluarea bonității Dezvoltatorilor și validează Proiectele care pot fi publicate în Platformă în conformitate cu cerințele legale aplicabile și strict pe baza informațiilor furnizate de Dezvoltatori. Această evaluare nu reprezintă și nu suplinește un audit (due diligence) juridic, financiar, fiscal sau de orice altă natură, pe care Investitorul e responsabil să îl realizeze singur sau să solicite consultanță de la experți financiari, ci constituie o măsură de informare în beneficiul Investitorilor. Fagura nu își asumă nicio răspundere pentru deciziile luate de Investitori pe baza evaluărilor și/sau validărilor sale, atâta vreme cât acestea sunt realizate conform cerințelor legale și pe baza informațiilor furnizate de Dezvoltatori sau Registre publice de informații (RECOM, ANAF, CRC, Birou de credite etc).   
24.2.2.  Accesul Utilizatorilor în Platformă și prestarea Serviciilor nu constituie o garanție privind finanțarea Proiectelor, acordarea de Împrumuturi către Dezvoltatori sau rambursarea la termen a Împrumuturilor sau a oricăror rate ale acestora. 
24.2.3.  Fagura nu răspunde pentru plata efectivă de către Investitori a sumelor precizate în Ofertele de a investi și nici pentru respectarea de către Utilizatori a Contractelor de Împrumut încheiate prin intermediul Platformei. În ciuda evaluării realizate de Fagura, conduita Utilizatorilor se poate modifica pe parcursul activității în Platformă sau pe parcursul derulării Contractelor de Împrumut. 
24.2.4.  Fagura nu acționează în niciun moment ca un garant al Utilizatorilor sau ca o contraparte în tranzacțiile încheiate prin intermediul Platformei, astfel încât nu va prelua la niciun moment obligațiile de plată ale Dezvoltatorilor față de Investitori sau orice obligații ale Investitorilor față de Dezvoltatori. 
24.2.5.  Utilizatorul efectuează tranzacții prin Platformă pe răspunderea sa și acceptă că Fagura acționează ca un intermediar, punând în legătură Investitorul cu Dezvoltatorul de Proiect, conform Termenilor și Condițiilor și documentației aferente. Utilizatorul trebuie să nu utilizeze Serviciile Platformei în cazul în care nu este de acord cu vreunul dintre termenii/prevederile documentației contractuale care se încheie în numele și pe seama Utilizatorului, prin Platformă, conform prezentului document/altor documentații aplicabile (ex. Contract de Împrumut).
24.2.6.  Fagura își declină orice răspundere cu privire la orice pierdere sau prejudiciu direct ori indirect suferit de orice Utilizator în legătură cu Platforma/Serviciile sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele utilizării Platformei, inclusiv a oricăror materiale publicate pe aceasta.
24.2.7.  Fagura nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor transmise de Utilizator sau de orice altă persoană.
24.3.     Răspunderea Utilizatorului

24.3.1.  Utilizatorul răspunde față de Fagura pentru orice prejudicii, daune, pierderi, pretenții, costuri și cheltuieli cauzate, formulate împotriva sa sau respectiv efectuate ori suportate de Fagura (inclusiv, dar fără a se limita la onorarii avocațiale) ca urmare a: 

 1. Utilizării necorespunzătoare/frauduloase a Serviciilor și/sau a Platformei (inclusiv ca urmare a introducerii intenționate de viruși, bombe logice și altele asemenea) și furnizării de informații/documente false sau incorecte;
 2. Încălcării Acordului de Utilizator sau a oricărui alt acord sau contract încheiat cu Fagura;
 3. Încălcării oricărei reglementări aplicabile sau a drepturilor oricărei terțe părți, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală, dar fără a se limita la acestea;
 4. Oricărui prejudiciu provocat de Utilizator oricărui alt Utilizator.

24.3.2.   Fagura va înștiința Utilizatorul cu privire la orice pretenție, plângere sau solicitare formulată de un terț fie împotriva Fagura, fie împotriva Utilizatorului respectiv de îndată ce ia cunoștință de aceasta.

24.3.3.   Utilizatorul este responsabil pentru procurarea și, după caz, configurarea echipamentelor / programelor pentru calculator necesare pentru accesarea Platformei, precum și pentru asigurarea propriilor mijloace de protecție anti-virus.

24.3.4.   Fagura interzice și va sancționa sau va face demersuri pentru sancționarea oricărei încercări de a obține acces neautorizat la Platformă, la serverul pe care rulează  Platforma sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la Platformă și va raporta orice astfel de încălcare autorităților competente, restricționând imediat accesul la Platformă al Utilizatorului în culpă.

25. Drepturile de proprietate intelectuală

 • Drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei. Fagura deține proprietatea exclusivă asupra (i) software-ului și aplicațiilor conexe în baza cărora operează Platforma și asupra (ii) textelor, logo-urilor graficelor, formelor, prezentărilor și materialelor de pe Platformă, inclusiv, dar fără a se limita la materialele foto-video, informații, logo-uri și orice alte date prezentate pe Platformă (denumite în mod colectiv „Conținut”), dacă este cazul.
 • În toate cazurile în care nu este titular, Fagura deține o licență de drept de autor pentru a descărca, copia, modifica, distribui, executa și utiliza orice conținut sau software acordat de licențiatori către Fagura, inclusiv în scopuri comerciale. Totodată, în cazurile în care titulari sunt colaboratori ai Fagura, îi sunt rezervate Fagura toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin cesiuni, licențe de utilizare și/sau publicare).
 • Toate informațiile disponibile pe Website (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise utilizatorului de către FAGURA, orice informație comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la FAGURA, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al FAGURA, sunt și rămân proprietatea exclusivă a FAGURA.
 • Dreptul de utilizare a Platformei. Utilizatorii sunt de acord și recunosc că vor avea doar un drept de a utiliza Platforma, caracteristicile, funcționalitățile, conținutul acesteia și Serviciile Fagura, conform acestor Termeni și Condiții. Nimic din conținutul Platformei nu va fi interpretat ca o creație sau că ar acorda oricărui Utilizator vreun drept, titlu sau interes asupra Drepturilor de proprietate intelectuală asupra Platformei, în afară dreptului de utilizare limitat asupra Platformei, conform Termenilor și Condițiilor.
 • Dreptul de utilizare a Platformei acordată conform pct. 25.3 de mai sus nu conferă Utilizatorului: (i) niciun drept de proprietate, drept de autor sau orice alte drepturi, beneficii, drepturi asupra Platformei  și/sau Conținutului acesteia (de exemplu, materiale, informații, text, date, imagine, capturi de ecran, postări) (ii) orice drepturi de autor, mărci comerciale, logo, design, mărci de identificare, grafică și orice lucrări originale ale drepturi de autor și/sau de proprietate intelectuală pe care Fagura le poate deține cu privire la Platformă și/sau Conținutul acesteia.
 • În orice împrejurare, Conținutul Platformei este protejat de legea dreptului de autor și drepturile conexe în vigoare în România. Astfel de materiale trebuie să fie utilizate numai în scop informativ și orice altă utilizare (de exemplu, copiere, distribuire etc.) este interzisă. Cu toate acestea, utilizarea de către Utilizator a oricărui Conținut este pe propriul risc al acestuia și ar trebui să aplice un nivel adecvat de precauție și discreție în acest sens. 
 • Orice încălcare a drepturilor de autor asupra Conținutului Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuția, marketingul, închirierea, împrumutul, comunicarea, difuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, sub orice formă, a conținutul și/sau grafica site-ului, crearea de materiale derivate folosind conținutul și/sau forma site-ului/Conținutul, crearea unor materiale derivate folosind Conținutul și/sau Website-ul, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FAGURA, îndepărtarea oricărui însemn care semnifică dreptul [de autor] al FAGURA/colaboratorilor fără acordul scris prealabil și expres al Fagura, este interzisă în mod expres și se pedepsește conform legii relevante.
 • Utilizarea oricărui logo/antet, a oricărei embleme/ mărci comerciale Fagura (inclusiv, dar fără a se limita la numele/marca comercială Fagura sau orice alte denumiri asemănătoare) sau a oricărui material/lucrări/document/parte a Platformei, nu este permisă fără acordul scris prealabil al Fagura.
 • FAGURA nu garantează în niciun fel calitatea website-ului/Platformei fagura.ro (Website-ul) din punct de vedere tehnic și/sau funcțional, și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe Website, date fiind caracteristicile mediului online și specificațiile Internetului. Astfel, FAGURA nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din disfuncționalități/nefuncționarea corespunzătoare, integrală sau parțială a oricărei / oricăror porțiuni a/ale Website-ului.
 • Utilizatorul/Utilizatorul înțelege că FAGURA are dreptul de a întrerupe oricând, cu efect imediat și fără informare prealabilă, orice activitate a Website-ului.
 • Utilizatorul/Utilizatorul înțelege și este de acord că FAGURA are dreptul de a restricționa oricând, cu efect imediat și fără informare prealabilă, accesul utilizatorului la Website, în cazul în care există indicii/FAGURA consideră că, în temeiul conduitei și/sau activității Utilizatorului, acțiunile acestuia prejudiciază/ar putea prejudicia în orice formă FAGURA, inclusiv renumele sau reputația FAGURA, sau accesul și/sau utilizarea de către alți Utilizatori. De asemenea, accesul la alte site-uri/informații/activități poate fi restricționat/blocat de FAGURA inclusiv în cazul în care FAGURA are cunoștință despre faptul că informația sau activitatea respectivă este nelegală sau despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză are putea vătăma drepturile unui alt Utilizator/terț.
 • Utilizatorul acorda prin prezentul, către FAGURA, dreptul de a utiliza denumirea si marca/marcile utilizatorului, pe website-ul fagura.ro/Platformă, pentru executarea documentației contractuale. Acest drept va fi in vigoare fara ca FAGURA sa datoreze o contraprestație catre Utilizator/Utilizator, pe durata maxima permisa de legislatie (si oricum cel putin pe durata acordului contractual dintre FAGURA si Utilizator, conform documentației contractuale).

26. Restricționarea accesului în Platformă. Încetarea Acordului de Utilizator 

 • Restricționarea accesului în Platformă 
 • Fagura are dreptul de a restricționa sau de a revoca dreptul Utilizatorului de a utiliza Platforma în cazul în care: 
 • Utilizatorul și-a încălcat oricare din obligațiile asumate prin Acordul de Utilizator, sau prin orice Ofertă de a investi sau prin transmiterea unui Proiect în Platformă sau orice alte obligații în legătură cu utilizarea și accesul la Platformă;
 • Utilizatorul a furnizat către Fagura sau alți Utilizatori informații false, înșelătoare sau inexacte;
 • Utilizatorul are, în mod repetat, o conduită inadecvată față de Fagura sau alți Utilizatori;
 • Utilizatorul și-a încălcat obligațiile care decurg din Termeni și Condiții și/sau din Contractul de Împrumut.
 • Utilizatorul este inclus pe lista de sancțiuni ale unor autorități naționale sau internaționale, este persoană expusă politic (PEP) sau are apariții de tip adverse media.

În oricare din cazurile enumerate mai sus accesul utilizatorului pe Platformă va fi suspendat și nu va fi permisă crearea unui nou cont de utilizator pentru aceeași persoană. Dacă suspendarea durează mai mult de 30 zile, Fagura va putea rezilia unilateral prezentul document și oricare alt contract în derulare cu respectivul Utilizator, și orice obligații ale Utilizatorului-Dezvoltator de proiect din contractele de împrumut în derulare vor deveni scadente imediat și vor trebui să fie executate de către Dezvoltatorul de proiect.  

Iar în cazul în care Utilizatorul are investiții active, va fi inițiată procedura de vânzarea investițiilor prin Secondary Market și retragerea/returnarea fondurilor din Platformă.

 • Încetarea Acordului de Utilizator de către Utilizator 
 • Utilizatorul-investitor nesofisticat persoană fizică are dreptul de a-și retrage acordul de utilizator (denuntare unilaterală fără invocarea unui motiv) în termen de 14 (paisprezece) zile de la acceptarea Termenilor și Condițiilor, prin transmiterea unei notificări scrise către Fagura la info@fagura.ro, încetarea raporturilor contractuale din Termeni și Condiții urmând a opera la expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile. În cazul în care un astfel de Utilizator intră într-o relația de împrumut ca investitor în baza unui Contract de Împrumut prin Platformă, în cursul celor 14 zile, prin semnarea Contractului de Împrumut Utilizatorul renunță la dreptul de retragere.
 • După expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile, Utilizatorul se poate retrage oricând din Acordul de Utilizator, prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Fagura, la adresa info@fagura.ro, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data preconizată a încetării, fără a furniza motivul de încetare și fără orice altă formalitate sau intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale. Încetarea va opera la data prevăzută în notificarea Utilizatorului, cu condiția de a-și fi îndeplinit toate obligațiile față de Fagura și față de orice alți Utilizatori până la data încetării, prevăzute în 26.2.3.
 • Utilizatorul nu poate înceta Acordul de Utilizator prin denunțare unilaterală:
 • până la rambursarea integrală de către Dezvoltatorul de Proiect a oricăror Împrumuturi primite de la orice Investitor în Platformă;
 • în cazul în care Fagura exercită, pentru Utilizator (în calitate de Investitor), un mandat de asistență la recuperarea unui Împrumut pentru Utilizator, decât după vânzarea investiției prin Secondary Market și retragerea fondurilor din Platformă.  
 • Încetarea Acordului de Utilizator de către Fagura 
 • Fagura poate rezilia unilateral Acordul de Utilizator în cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile prezentului.
 • Fagura își rezervă dreptul de a rezilia Acordul cu Utilizatorul (inclusiv de a dezactiva sau de a restricționa accesul Utilizatorului la Platformă), în cazul în care acesta utilizează, fără acordul scris al Fagura, mijloace automate pentru a accesa Platforma și a colecta orice date de pe Platformă prin mijloace automate (inclusiv, dar fără a se limita la roboți de recoltare, sau alte dispozitive, aplicaţii sau programe automate) sau în cazul în care Utilizatorul folosește tehnici de prelucrare a datelor contrar politicilor Fagura și reglementărilor aplicabile şi care afectează în mod direct Platforma. Rezilierea se va produce la data comunicării prin Platformă a unei simple declarații de reziliere, fără intervenția instanței sau alte formalități. 
 • În cazul rezilierii Acordului de Utilizator de către Fagura, toate obligațiile de plată ale Utilizatorului-Dezvoltator de proiect, inclusiv Împrumutul, Dobânda, orice penalităţi, comisioane şi taxe rezultate din Acordul de Utilizator și Contractul de Împrumut vor deveni imediat exigibile. În cazul Utilizatorului-Investitor, Fagura va aplica procedurile pentru returnarea sumelor investitorilor, după reținerea eventualelor datorii către Platformă / alți Utilizatori. 
 • Alte cazuri de încetare a Acordului de Utilizator:

(a)        in situatia in care Fagura intrerupe sau inceteaza furnizarea Platformei, inclusiv în cazul renunțării/modificării/încetării autorizării. In aceasta situatie Fagura va notifica Utilizatorul anterior intreruperii sau furnizarii Platformei; 

(b) prin denuntarea unilaterala de catre Fagura: Fagura va putea denunta unilateral relatia contractuala cu o notificare prealabila a Utilizatorului de 30 (treizeci) de zile, transmisa în Contul de Utilizator; Utilizatorul poate exercita oricând dreptul de denunţare unilaterală a relației contractuale numai cu indeplinirea prealabilă a obligatiei de achitare integrala a tuturor datoriilor sale fata de Platformă/din orice Contract de Împrumut încheiat prin intermediul Platformei, fără a invoca vreun motiv si fără a datora taxe în schimbul denunțării unilaterale. 

26.5     Încetarea Acordului de Utilizator nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare/scadente.

27. Insolvența Fagura 

27.1.     În cazul în care Fagura devine insolvabilă, nu vor fi publicate noi Proiecte și nu vor fi încheiate noi Contracte de Împrumut pe Platformă. Fondurile monetare echivalente cu suma disponibilă în Contul Segregat aferente fiecărui ID de Utilizator vor fi plătite în contul bancar al Utilizatorului.

27.2.     Fagura nu va împiedica Utilizatorii să aibă dreptul de a primi informații complete despre Împrumuturile acordate precum și acordurile încheiate de aceștia pe Platforma și va încheia acorduri adecvate cu terți cu privire la păstrarea în siguranță a datelor disponibile în Platformă.

27.3.     În situația în care Fagura devine insolvabilă, relațiile juridice dintre Investitor și Dezvoltatorul de proiect ce decurg din prevederile Contractului de Împrumut, precum și orice alte obligații ale Utilizatorilor în relația cu Fagura (i.e. plata Comisioanelor Fagura în conformitate cu Secțiunea 8) rămân în vigoare.

27.4.     În caz de insolvență a Fagura, vom acționa în conformitate cu și vor fi aplicabile prevederile Politicii privind continuitatea activității pe care vă recomandăm să o citiți în mod integral, disponibilă în mod neîntrerupt pe Platforma Fagura.

28. Impozite și taxe 

 • Utilizatorii vor declara operațiunile și veniturile realizate prin utilizarea Platformei și vor plăti impozitele aferente corect și la timp, în conformitate cu legislația aplicabilă.

29. Comunicări, întrebări și reclamații

 • Orice întrebări, plângeri sau reclamații din partea Utilizatorului cu privire la Servicii ne pot fi adresate utilizând adresa de e-mail info@fagura.ro sau la datele de contact indicate pe Platforma noastră în secțiunea de tratare a plângerilor și vor fi soluționate în conformitate cu Politica privind tratarea plângerilor. 

30. Confidențialitate

Utilizatorul se obligă să nu utilizeze informațiile la care are acces prin intermediul Platformei în niciun alt scop decât cel prevăzut prin prezentul document. 

31. Legea aplicabilă. Jurisdicția

 • Acești Termeni și Condiții vor fi guvernate de legea română. Orice dispute sau neînțelegeri care pot apărea din sau în legătură cu Termenii și Condițiile vor fi soluționate pe cale amiabilă. În lipsa unei soluții amiabile, orice dispută va fi transmisă spre soluționare  instanțelor competente din România.

Investiția în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dvs. nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, investiția dvs. nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit. Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10% din capitalul dumneavoastră net în proiectele de finanțare participativă. Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.